RODO - Informacja o ochronie danych osobowych
 
Szanowni Państwo, Violet Line Spółka z o.o. stosuje zasady przetwarzania danych osobowych wynikające z następujących aktów prawnych:
 

1)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowy i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”;
 

2)Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych;
 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z poszanowaniem zasad dotyczących przetwarzania. Dane osobowe w Violet Line Spółka z o.o. są:
 

1)Przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 

2)Zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; przy czym dalsze przetwarzanie do celów archiwizacji w interesie publicznym lub do celów statystycznych nie jest uznawane za niezgodne z pierwotnymi celami („ograniczenie celu”;
 

3)Adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne dla osiągnięcia celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
 

4)Prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; podejmujemy wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);
 

5)Przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych („ograniczenie przechowywania”);
 

6)Przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”.
 

Możemy przetwarzać dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy lub w związku z zamiarem zawarcia umowy, w tym do:
 

• realizacji umów;
 

• obsługi ewentualnych reklamacji w przypadku jej złożenia;
 

• obsługi Pani/Pana prośby o sporządzenie i przesłanie oferty produktu lub usługi, które Pani/Pan do nas kieruje;
 

• windykacji należności;
 

• dochodzenie i obrona roszczeń, prowadzenie postępowań sądowych i mediacyjnych;
 

• w celach podatkowych i rachunkowych;
 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: office@violet-line.com